Aday Öğrenciler

Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp Laboratuvarı

Doku mühendisliği laboratuvarı çalışmaları doku iskelelerinin tasarlanması amacıyla kimya biyoloji ve makromoleküleri kullanarak ilgili hücresel yapıları oluşturma ve biyobenzer malzemelerin üretilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır. Mikro ve nano boyut teknolojileri ile kombine edilen biyobenzer malzemeler potansiyel olarak iletimi farklılaşmayı destekleyerek kemik ve kıkırdak gibi kompleks yapıların yenilenmesine katkı sağlar. Mevcut projelerimiz kemik segmentlerinin taklit edilerek yenilenmesi, rejeneratif tıp uygulamaları, 3 boyutlu kanser ve sağlıklı mikro-doku modellerinin geliştirilmesi ve doku yapılanması için önemli olan 3 boyutlu damarlanma çalışmaları üzerinedir.

         

 

Biyomedikal Optik ve Lazer Uygulamaları Laboratuvarı

2015-ÖNP-MÜMF-0017 kodlu “632-nm Laser ve Klorin e6 ile Birlikte Antibiyotiğe Dirençli Patojenlerin Fotoinaktivasyonu” isimli Öncelikli Alanlar Projesi kapsamında 655-nm fiber lazer sistemi ile birlikte Klorin e6 maddesi kullanılarak antibiyotiğe direnç geliştirmiş çeşitli patojenlerin fotoinaktivasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu projede çeşitli patojenlerin antibiyotiğe direnç geliştirmiş suşlarını verimli bir şekilde yok eden optimum lazer dozları ve ilaç konsantrasyonları araştırılmaktadır.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim dalından Doç. Dr. Hüseyin Taşlı ile birlikte yürütülen ortak bilimsel araştırma projesi kapsamında 655-nm fiber lazer sistemi kullanılarak 9 farklı porfirin türevinin 23 farklı bakteri suşu üzerindeki fotoinaktivasyon etkisi araştırılmaktadır.

215S541 kodlu “Antibakteriyel Fotodinamik Terapi Sırasında 808-nm Dalga boyundaki Lazer ile İndosiyanin Yeşilin Sağlıklı İnsan Fibroblast Hücreleri Üzerindeki Etkileri” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında; antibakteriyel etkinliği kanıtlanmış 808-nm diyot lazer sistemi ve İndosiyanin Yeşil boyar maddesinin birlikte kullanıldığı Fotodinamik terapi uygulamasının sağlıklı dermal fibroblast hücreleri üzerindeki olumlu/olumsuz etkileri araştırılmaktadır. Antibiyotiğe direnç geliştirmiş bakteri suşlarını öldürebilen lazer enerji dozu ve ilaç konsantrasyonunun sağlıklı hücrelere bir zararının olup olmadığı incelenmektedir. 

          

 

Tıbbi Plazmalar Laboratuvarı

Plazma maddenin dördüncü hali olarak tanımlanan iyonize gazlardır. Normalde yüksek sıcaklılar ve düşü basınçlarda üretilebilirken tıbbi amaçlı uygulamalar için yüksek elektrik alan altında atmosferik basınç ve oda sıcaklığında üretilebilmekte ve soğuk plazma olarak adlandırılmaktadır. Laboratuvarımızda atmosferik basınçlı soğuk basınçlı plazmaların biyolojik ve tıbbi uygulamalarının geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında, atmosferik soğuk plazmaların özellikle hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik çalışmalar, yara iyileşme çalışmaları, diş hekimliği uygulamalarına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

            

 

Biyomedikal Sinyal İşleme Laboratuvarı

Prof. Dr. Aydın AKAN sinyal işleme ve özellikle durağan olmayan sinyallerin analizi konusunda çalışmalar yapmakta, yeni sinyal işleme yöntem ve yaklaşımları geliştirmektedir. Bu yöntemlerin biyomedikal sinyal ve görüntülerin işlenmesi, çeşitli hastalıkların tanısı amacıyla karar destek sistemlerinde uygulanması için araştırmalarını sürdürmektedir. Yürütmüş ve tamamlamış olduğu bazı araştırmaları aşağıda verilmektedir.

 • EEG sinyallerinde Görgül Kip Ayrışımı kullanılarak
 • Gürültü temizleme       
 • Epileptik atakların sezimi
 • Duygu durum tespiti
 • Tomosentez sistemlerinde yüksek çözünürlüklü görüntü geri çatımı 
 • Görme engelliler için ultrasonik bir hedef uyarı sistemi tasarımı 
 • Pulmoner nodüllerinin tespiti ve iyi/kötü huylu tanısı 
 • Çok kanallı EEG sinyallerinin analizi ile anestezi altında bağlantısallık değişiminin tespiti 
 • Hidroksiapatit esaslı biyoseramik malzemelerin karakterizasyonu 
 • KOAH hastalarında, ventilasyon altında solunum sistemi modellenmesi ve parametre kestirimi 
 • Yürüme İşaretlerinin Analizi İle Nörodejeneratif Hastalıkların Tespiti
 • Görsel uyaranlar altında Mental iş yükü ve duygu durum sezimi (PCA, uzamsal filtre, MEMD 
 • Akıllı Giyilebilir Kardiyo Gözlem Sistemi 
 • EEG Sinyallerinin Görgül Dalgacık Dönüşümü ile Analizi
 • fMRI Sinyallerinin Analizi ile Dinlenme Durumu Ağların Tespiti

      

      

 

Biyomekanik Laboratuvarı

Biyomekanik, mekanik prensiplerin canlılara uygulanması ve biyolojik yapılara etki eden kuvvetleri ve etkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyomekaniğin kullanım alanları;

 • Fiziksel fonksiyonlarn düzeltilmesi (örn. felç vb. durumlar),
 • Kas ve iskelet sistemi sağlığı (örn. yaşlı hastalarda kırık vb.durumlar),
 • Tasarım üretim(örn. atletler için uygun ayakkabı tasarımı),
 • Adli(örn. kaza soruşturma),
 • Spor performansının artırılması (örn. daha yararlı tekniklerin geliştirlmesi),
 • Spor sakatlıklarının önlenmesi (örn. daha güvenli Tekniklerin geliştirilmesi).

Özellikle kemik yapısının mekanik özelliği inceleme altına alınmış ve kemik kayıplarında, kırık ve çatlaklar için vücuda uyumlu implantlar üretilmeye başlanmıştır. Bu işlemler için gerekli cihazlar 3D tarayıcı, 3D yazıcılar, biyomekanik test cihazı ve çeşitli küçük el cihazları üniversite bünyesinde biyomekanik laboratuvarında bulunmaktadır.

      

      

        


Başa Dön